Dane kontaktowe

Adres
REDterm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Składowa 12, 15-399 Białystok
Zapytania ogólne
redterm@redterm.pl
Telefon
85 745 04 45 ,
85 745 04 44,
85 745 04 53

Napisz do nas


zaakceptuj informację RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Redterm sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w
Białymstoku (15-399), przy ul. Składowej 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000746082, NIP: 5423325657.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem: iod@redterm.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi
na zapytanie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu
administratora, a w celu kontaktu związanego z zawarciem i realizacją umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i
kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna i informatyczna
Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji
wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych,
usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu w związku z
zawarciem i realizacją umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości kontaktu w sprawie zawarcia i realizacji
umowy.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.